Stowarzyszenie Edukacyjne w Łuszczanowie

Witamy na stronie Stowarzyszenia Edukacyjnego w Łuszczanowie! Jesteśmy dynamiczną organizacją, która z pasją i zaangażowaniem działa na rzecz wszechstronnego rozwoju naszej lokalnej społeczności. Naszym głównym celem jest wspieranie edukacyjnego, psychicznego, kulturowego, fizycznego, społecznego i patriotycznego rozwoju dzieci i młodzieży uczęszczającej do placówki oświatowej prowadzonej przez nasze stowarzyszenie. Główne cele naszej działalności to:

Wspieranie rozwoju edukacyjnego:
Dążymy do stworzenia warunków sprzyjających rozwijaniu potencjału każdego ucznia, inspirując do nauki i poszerzania horyzontów.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego:
Pracujemy na rzecz budowania silnej społeczności obywatelskiej w Łuszczanowie, angażując mieszkańców w aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności.Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego: Działamy na rzecz porządku i bezpieczeństwa, promując wartości obywatelskie i aktywność społeczną.

Niesienie pomocy społecznej:
Angażujemy się w pomoc rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, dążąc do wyrównywania szans i tworzenia warunków do godnego życia.

Podtrzymywanie tradycji narodowej:
Pielęgnujemy polskość, rozwijamy świadomość narodową, obywatelską i kulturową, oraz promujemy nasze dziedzictwo kulturowe.

Ochrona i promocja zdrowia:
Angażujemy się w działania na rzecz ochrony zdrowia oraz promujemy zdrowy styl życia wśród mieszkańców.

Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa:
Dążymy do tworzenia miejsc pracy i wspierania aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy oraz zagrożonych zwolnieniem z pracy.

Przeciwdziałanie patologiom społecznym:
Stawiamy sobie za cel działania zapobiegające patologiom społecznym, dbając o porządek i bezpieczeństwo publiczne.

Wspomaganie rozwoju gospodarczego:
Angażujemy się w rozwój przedsiębiorczości, wspierając lokalną gospodarkę i tworząc warunki do rozwoju przedsiębiorstw.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu:
Dążymy do promowania aktywności fizycznej i sportu, inspirując mieszkańców do zdrowego trybu życia.

Ochrona wolności i praw człowieka:
Aktywnie angażujemy się w działania na rzecz ochrony wolności, praw człowieka i swobód obywatelskich, wspierając rozwój demokracji.

Działalność charytatywna:
Prowadzimy różnorodne działania charytatywne, angażując społeczność w pomoc potrzebującym.

Razem tworzymy społeczność pełną pasji, zaangażowania i wsparcia.